Denní stacionář pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a osobnostními potížemi

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom vás informovali o připravovaném novém běhu denního stacionáře pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a osobnostními potížemi. Termín zahájení je stanoven na 18. 9. 2017, délka trvání je 12 týdnů. Léčba bude probíhat na adrese Klinika ESET, Úvalská 3411/47, Praha 10, Strašnice.

Léčba v denním stacionáři trvá 12 týdnů, každý všední den od 8.30 do 14.30 hod. Probíhá formou psychodynamicky orientované skupinové psychoterapie; povinný program, 9-14hod., zahrnuje dále komunitní setkání a další program zaměřený na sebepoznání a prožívání (relaxace, pohybová terapie, biblioterapie, arteterapie, muzikoterapie). Vzhledem ke struktuře terapie je nezbytné absolvování celého programu v plném rozsahu. V případě nemožnosti splnění této podmínky můžeme nabídnout některou z dalších (méně časově náročných) forem skupinové terapie – frakcionovaný stacionář, docházkové skupiny.

Potřebnou pracovní neschopnost pro dobu stacionáře může vystavit ošetřující lékař či náš psychiatr.
Po ukončení stacionáře zasíláme zprávu o průběhu terapie odesílajícímu lékaři.

Vhodné pacienty můžete písemně doporučovat již nyní. Objednávat se mohou na tel. čísle 272 940 879-80 (recepce) s tím, že mají zájem o tento stacionář.

Výběr pacientů pro tento stacionář probíhá formou individuálního diagnostického pohovoru s vedoucím psychoterapeutem stacionáře a je třeba rovněž absolvovat vstupní vyšetření psychiatrem. Indikační pohovory k účasti v terapii jsou již zahájeny a je tedy možné se objednat osobně či telefonicky. Již aktuálně probíhají rozhovory pro výběr pacientů do stacionáře, samotný stacionář začne 18.9.2017.

Terapeutický tým:
Mgr. Andrej Chovanec – klinický psycholog
Kontakt. tel.: 242 485 852
mail: eset.neurozy@volny.cz
Andrea Sobotková Dis. – zdravotní sestra, koterapeutka
Kontakt: tel.: 242 485 851

S díky za spolupráci a s pozdravem

vedoucí stacionáře: vedoucí zařízení:
Mgr. Andrej Chovanec MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.