Stáže

Vážení zájemci o stáže,

pročtěte si, prosím, podrobně níže uvedené body, které popisují jakým způsobem se lze ucházet o stáž na naší Klinice, kdo jí může absolvovat a co je nutné před jejím zahájením a v jejím průběhu:

Podmínky stáží:

Stáž na Klinice ESET může absolvovat osoba, která má zdravotnické vzdělání, nebo se připravuje na svojí pracovní činnost v oborech se zdravotnickým zaměřením – například střední zdravotnické školy, VOŠ zdravotnického směru, student medicíny nebo student jednooborové psychologie.

Zájem o stáž vyjádří po prostudování níže uvedených bodů písemným sdělením na adresu vzdelavani@klinikaeset.cz, kde uvede typ pracoviště – oddělení (vybere si dle našich www jedno nebo vice pracovišť), délku stáže a časové období, kdy by měla zamýšlená stáž probíhat. Přiloží buď drobné profesní CV, nebo tyto údaje rozepíše v žádosti (důvod stáže, probíhající vzdělání apod.).

Stáže ve stacionářích Kliniky ESET je možné je absolvovat na vybraném stacionáři v minimální délce 14 dnů (po sobě jdoucích). Kratší dobu stáže nelze z provozních důvodů akceptovat.

Stáže se uskutečňují v době leden – červen a září – prosinec daného roku (stáže neprobíhají v době letních prázdnin).

Zájemce obdrží od vedoucího oddělení, na kterém vyjádřil zájem stážovat, vyrozumění s termínem vstupního pohovoru.

Svolení ke stáži dává ředitel Kliniky a vedoucí vybraného pracoviště. Souhlas je dále limitován souhlasy pacientů s pobytem stážisty (stacionáře).

Před zahájením stáže se stážista dostaví do kanceláře kliniky, kde vybaví potřebné administrativní náležitosti, bez kterých nelze stáž zahájit:

  • podepíše smlouvu o stáži a zavázání k mlčenlivosti
  • absolvuje školení BOZP a stvrdí podpisem
  • uhradí částku za stáž

Doplňující informace:

Stáž na Klinice ESET je zpoplatněná a to následovně:

  • studenti Pražské vysoké školy psychosomatických studií, s.r.o., Hekrova 805, Praha 4, jsou od platby osvobozeni (stáž probíhá v rámci dohody o spolupráci jako součást praxe. Stážisté jsou nicméně povinni řídit se všemi ostatními ustanoveními, zejména bodu 7.
  • studenti řádného denního studia bez výdělku hradí částku 100 Kč/ 1 den.
  • studenti dalších typů studia a výdělečně činné osoby hradí částku 200 Kč/1 den.

Po dobu stáže stážista podlého vedoucímu pracoviště, který ho na stáž přijímá a plní úkoly, které jsou mu přiděleny.

Po skončení stáže se stážista dostaví do kanceláře Kliniky, kde mu bude vypsáno potvrzení o absolvování stáže

V případě nenadálých provozních problému Kliniky je možné dohodnout se stážistou, že se stáž přeruší a dokončí poté, co tyto okolnosti pominou

V případě onemocnění stážisty je možné stáž přerušit a dokončit jí po jeho uzdravení. Dokončení by mělo probíhat na stejném pracovišti, na kterém stážista stáž zahájil, jestliže se strany nedomluví jinak.

Klinika ESET nezajišťuje po dobu stáže ubytování.

Klinika ESET je ambulantní zařízení (není lůžkovým zařízením). Jedná se především o pracoviště s pobytem pacientů v tzv. denních stacionářích různého typu.

V případě, že stážista hrubě poruší předpisy zde uvedené, či ustanovení Smlouvu o stáži a zavázání k mlčenlivosti je stáž ukončena a to bez nároku na vrácení částky za dny, o které byla stáž ukončená dříve.